paper

Accessory
Etimologia: del ll. papӯrus, i aquest, del gr. pápyros ‘papir’, adaptat per via semiculta a una terminació catalana, d’on passà a les altres llengües europees 1a font: 1249
Body
  masculí
 1. química industrial i papereria
  1. Substància feta amb fibres vegetals adherides les unes a les altres i que pren la forma de làmines molt primes.
  2. Peça, full, tros, fet amb pasta de paper. Tens un paper per a embolicar aquests llibres?
  3. paper alemany arts gràfiques Paper emprat en litografia per a traslladar a la pedra o planxa litogràfica el dibuix fet amb llapis.
  4. paper arrissat Paper fi i de superfície arrugada que hom empra per a embolicar objectes.
  5. paper assecant Paper no encolat i gruixut que hom empra per a assecar la tinta d’un escrit.
  6. paper bíblia arts gràfiques Paper molt prim, compacte i fort que hom empra en edicions de luxe.
  7. paper blanc Paper de color blanc on no hi ha res escrit ni imprès.
  8. paper Canson Paper gruixut, resistent, de superfície setinada o aspra i d’un to semblant al color de palla, emprat en dibuix.
  9. paper carbó màquines i instruments d’oficina Paper molt prim, llis i regular, impregnat per una cara d’una mescla d’alcohol, glicerina i un colorant i impermeabilitzat per l’altra, que hom empra per a obtenir còpies en la màquina d’escriure.
  10. paper ceba màquines i instruments d’oficina Paper molt fi, destinat a còpies mecanografiades.
  11. paper continu Paper que hom fabrica en peces de gran longitud.
  12. paper contracolat Paper format per dos fulls enganxats amb cola.
  13. paper coster Paper que s’ha tacat, estripat o arrugat durant la fabricació.
  14. paper crepat Paper arrissat.
  15. paper cristall Paper fet transparent per mitjà d’un procediment de calandratge i que hom empra per a embolicar.
  16. paper cuixé Paper proveït d’una capa d’estuc que li confereix impermeabilitat, molt setinat i envernissat, i que hom empra per a gravats, fotogravats, etc.
  17. paper d’alumini embalatge, envasat Full molt prim d’alumini —o d’un aliatge d’estany, plom i bismut—, impermeable, que hom empra per a embolicar certs productes.
  18. paper d’amiant Paper fet amb fils d’amiant, que és resistent al foc i que hom empra com a aïllant.
  19. paper d’Armènia Paper impregnat de nitre i substàncies oloroses que se’n desprenen en ésser cremat.
  20. paper d’arròs Paper fet amb medul·la de l’arbre del pa o amb canyes de bambú.
  21. paper de barba Paper de tina que té les vores sense retallar.
  22. paper de calcar dibuix Paper molt transparent que permet de reproduir-hi dibuixos.
  23. paper de cartes màquines i instruments d’oficina Paper fet amb pasta molt afinada que hom empra per a la correspondència.
  24. paper de dibuix Paper blanc i fort, amb una capa d’aprest, que hom empra per a dibuixar.
  25. paper de draps Paper de fil.
  26. paper de fil Paper fet amb draps, principalment de lli, emprat en edicions de luxe.
  27. paper de filtre Paper de propietats filtrants, porós i sense cola.
  28. paper de filtre de cendres tarades química analítica Paper que per calcinació conté un pes conegut de cendra.
  29. paper de filtre macerat Paper emprat per a la filtració ràpida de precipitats gelatinosos.
  30. paper de folre Paper d’estrassa, més gruixut que l’ordinari, que hom empra, enquitranat, per al folre de les embarcacions de fusta.
  31. paper de fumar Paper fi, que hom empra per a cargolar els cigarrets.
  32. paper d’embalatge embalatge, envasat Paper resistent, fet amb pastes de baixa qualitat, destinat a l’embalatge d’objectes pesants i a l’engròs.
  33. paper d’empaperar Paper pintat.
  34. paper de plata Paper d’estany o d’alumini.
  35. paper d’escriure màquines i instruments d’oficina Paper fabricat especialment per a escriure-hi, ratllat o blanc.
  36. paper de seda màquines i instruments d’oficina Paper molt fi, transparent i flexible.
  37. paper de solfa Paper que té impresos pentagrames a distàncies regulars, per a escriure-hi música.
  38. paper d’espart Paper fet amb fibres d’espart.
  39. paper d’estany embalatge, envasat Full molt prim d’estany, impermeable, que hom empra per a embolicar certs productes.
  40. paper d’estergir obsolet màquines i instruments d’oficina Paper carbó.
  41. paper d’estrassa Paper fet amb draps de baixa qualitat, gruixut i molt absorbent, i que no serveix per a escriure-hi.
  42. paper de tina Paper fet amb draps de gran qualitat i a mà, full per full, que hom empra en edicions de luxe.
  43. paper de vidre oficis manuals i tecnologia Paper fort proveït d’una capa de pols de vidre o d’arena de quars en una de les seves cares i que hom empra per a polir superfícies.
  44. paper de Xina Paper molt prim i resistent, que hom fabricava amb la part interior de l’escorça de la canya de bambú i que avui és imitat amb pastes de cel·lulosa. Hom l’empra per a edicions de luxe.
  45. paper d’impremta arts gràfiques Paper fet amb pastes de qualitat mitjana o superior, destinat a ésser imprès.
  46. paper encolat Paper en el qual hom ha incorporat una certa quantitat de cola o de resina per tal que perdi porositat i sigui apte per a escriure-hi.
  47. paper engomat Paper proveït d’una capa adhesiva en una de les seves cares.
  48. paper esmeril oficis manuals i tecnologia Paper de vidre.
  49. paper estucat Paper proveït d’una capa d’estuc que li confereix una millor opacitat i impermeabilitat i que hom empra per a gravats, fotogravats de trama fina, etc.
  50. paper higiènic Paper fi, estret, disposat en forma de rotlles o de plec, emprat per a usos sanitaris.
  51. paper indicador Tipus de paper reactiu impregnat d’un indicador àcid-base, emprat per a verificar el pH d’una solució. El més comú és el paper de tornassol.
  52. paper Japó Paper blanc o groguenc, sedós i setinat, que hom fabrica amb la part interior de l’escorça d’alguns arbres i que és emprat en edicions de luxe.
  53. paper jaspi Paper decorat amb dibuixos a manera d’aigües de diferents colors i que serveix per a fer guardes de llibres.
  54. paper ‘kraft’ Paper de color marró fosc, molt resistent, fabricat amb pasta obtinguda pel mètode del sulfat, i que hom empra per a embalatge.
  55. paper llis Paper lleugerament setinat a la màquina de fer el paper, menys resistent i homogeni i de gra superficial més gros que els setinats, però amb més gruix i opacitat, molt adequat per a la impressió.
  56. paper maixé Pasta de paper encolada a la qual es pot donar forma per fer figures.
  57. paper Manila màquines i instruments d’oficina Paper de seda.
  58. paper mil·limetrat dibuix Paper que té impresa una quadrícula d’1 mm de dimensió lateral i que és utilitzat per a fer-hi representacions a escala.
  59. paper mussolina Paper fi, de colors varis, emprat per a embolicar.
  60. paper òfset arts gràfiques Paper flexible, de gra fi i de baixa qualitat, que hom empra per a la impressió en el sistema òfset.
  61. paper palla Paper d’embalatge fet amb pasta de palla.
  62. paper parafinat Paper impregnat de cera o parafina que hom empra, principalment, com a aïllant elèctric i de la humitat.
  63. paper pergamí Paper d’aspecte semblant al pergamí, que hom empra en edicions de luxe.
  64. paper pintat decoració Paper recobert de pintura monocroma o policroma destinat a revestir les parets interiors de les cases.
  65. paper ploma Paper molt lleuger i de consistència esponjosa.
  66. paper premsa Paper fet de pasta mecànica i aprestat amb bisulfit sòdic que hom empra per a la confecció dels diaris.
  67. paper quadriculat Paper que duu impresa una quadrícula per tal de facilitar l’escriptura o el dibuix.
  68. paper quadriculat indústria tèxtil Paper reticulat emprat per a la representació gràfica dels lligats i dels dibuixos jacquard.
  69. paper quitrà Paper contracolat amb betum o brea.
  70. paper ratllat Paper en el qual hom imprimeix unes ratlles per tal de facilitar una escriptura.
  71. paper reactiu Tira de paper impregnada d’una substància que, pel canvi de coloració que experimenta en entrar en contacte amb una solució, dona alguna informació sobre aquesta.
  72. paper semivegetal embalatge, envasat Paper semblant al vegetal, emprat en embalatge.
  73. paper setinat Paper que hom ha sotmès a un procés de calandrat per tal de donar-li una superfície llisa i brillant.
  74. paper tela indústria tèxtil Teixit transparent i envernissat que hom empra principalment per a dibuixar-hi plans i mapes.
  75. paper tèrmic informàtica Paper recobert d’una emulsió termosensible de color clar, que vira instantàniament a fosc per efecte d’una radiació tèrmica localitzada.
  76. paper termomètric Paper recobert d’una emulsió termosensible que canvia de color en funció de la temperatura.
  77. paper timbrat Paper consistent en un full de paper on hi ha imprès un timbre de l’estat, i és d’ús obligatori per a la redacció de certs documents.
  78. paper vegetal Paper sulfurat i calandrat en calent, d’aspecte transparent i molt resistent, emprat per dibuixants, arquitectes, etc.
  79. paper vellutat Paper que en una de les cares té encolades fibres tèxtils que li donen una qualitat de vellut.
  80. paper verjurat Paper de fil que té una filigrana de ratlles molt primes i acostades tallades perpendicularment per altres de molt més separades.
  81. paper vitel·la Paper fet a mà, amb una forma proveïda d’una tela metàl·lica d’obertura molt petita, que hom empra per a gravats i edicions de luxe.
  82. pasta de paper Pasta de cel·lulosa.
  1. Document escrit o imprès.
  2. plural especialment Documents que proven la identitat de la persona, la validesa d’una cosa, una autorització, etc. Tenir els papers en regla.
  3. economia Document negociable que representa un valor en diners, efecte de comerç.
  4. economia Conjunt de valors mobiliaris que hom negocia en un mercat.
  5. paper moneda economia Bitllets de banc utilitzats com a mitjà de pagament.
  6. paper mullat figuradament Document o cosa que no té valor o efectivitat. En aquests moments, el pla de pau és paper mullat.
  1. cinematografia i teatre Transcripció de la part d’una obra dramàtica o d’un guió cinematogràfic que ha de representar un actor. Un actor aprendre, saber, el seu paper.
  2. cinematografia i teatre Part d’una obra dramàtica o d’una pel·lícula que ha de representar un actor. Distribuir els papers.
  3. cinematografia i teatre En una obra dramàtica o en una pel·lícula, personatge representat per un actor. El paper de Manelic a “Terra Baixa”.
  4. figuradament Funció que acompleix algú o alguna cosa. El paper de X dins la comissió. El paper del verb dins la proposició.
  5. figuradament Capteniment d’algú en tal o tal circumstància. En aquell afer, ella va fer un bon paper, un mal paper.
  6. figuradament psicologia Comportament que, en una societat determinada, cal esperar d’una persona amb relació a una posició o estatus social determinat.
  7. fer tots els papers de l’auca figuradament Adoptar les més diferents actituds, opinions, etc., per pura conveniència.
  8. fer un paper d’estrassa col·loquialment Fer el ridícul.
 2. farmàcia, indústria farmacèutica
  1. Forma farmacèutica, actualment fora d’ús, que consistia en un tros de paper de filtre impregnat amb un líquid medicamentós i deixat assecar.
  2. obsolet Dosi d’un medicament en pols, repartit en petits paquets de paper.
 3. paper electrònic informàtica Suport informàtic prim i flexible, portàtil i reutilitzable, en què hom escriu per mitjà d’impulsos electrònics amb un llapis especial.