para-

Body
  1. Prefix, del grec pará, que significa ‘al costat de’, ‘més enllà’, ‘contra’. Ex.: parapsicologia, paraplegia, paracaseïna.
  2. petrografia Prefix que indica que una roca és produïda per metamorfisme d’una roca sedimentària.
  3. química física Prefix emprat per a indicar que, en un sistema de dos electrons, aquests tenen spins de signe oposat. Ex.: paraheli.
  4. química orgànica Prefix que, anteposat al nom d’un derivat benzènic disubstituït, indica que els dos substituents estan units a àtoms de carboni en posicions relatives 1,4.