paremiologia

Accessory
Partició sil·làbica: pa_re_mi_o_lo_gi_a
Etimologia: de paremio- i -logia 1a font: 1913
Body
femení literatura Estudi dels proverbis, sobretot com a expressió de l’ànima i dels costums populars.