pla2

Accessory
Etimologia: del fr. plant, íd., der. de planter ‘plantar’ (v. planta), escrit després plan per encreuament amb plan ‘lloc pla’, que donà plano i s’adaptà a pla per similitud
Body
  masculí
  1. Representació, sobre una superfície plana, de la disposició d’una ciutat, edifici, parc, etc. El pla de la ciutat de Barcelona. El pla del recinte de l’exposició i dels jardins de Montjuïc. El pla de la batalla de Waterloo.
  2. arquitectura i enginyeria Representació d’una màquina, d’una obra arquitectònica o d’enginyeria, etc., amb dibuixos de l’estructura i forma generals o de cada part o peces, i de la distribució o proporcions del conjunt.
  3. cartografia Mapa topogràfic fet a escala superior a 1:10 000 i inferior a 1:200 000.
  4. aixecar un pla topografia Projectar i dibuixar un pla.
  5. pla topogràfic topografia Representació gràfica d’una regió de la superfície terrestre que explicita les característiques planimètriques de la regió.
  6. pla urbanístic urbanisme Representació, en una superfície plana o en maqueta, de l’ordenació, total o parcial, d’una ciutat o d’un nucli o conjunt de nuclis urbans.
 1. figuradament
  1. Projecte ordenat d’una obra a realitzar, d’una cosa a fer, d’una conducta a seguir. El pla d’un drama, d’una novel·la. El pla d’una batalla. Pla de vida.
  2. economia, ciències polítiques i sociologia Conjunt orgànic de directrius i mesures polítiques i econòmiques adreçades a resoldre un problema o una situació determinats. El pla Marshall. Un pla de desenvolupament. Plans quinquennals.
  3. pla de pensions economia Sistema de previsió personal voluntari i lliure, complementari o no de la seguretat social, pel qual una persona fa unes aportacions constants o variables en canvi de rebre rendes o capitals en cas de jubilació, supervivència, viduïtat, orfenesa, invalidesa o situacions imprevistes com ara l’atur.
  4. pla d’estudis ensenyament Reglamentació i programació dels estudis que cal acomplir amb vista a la consecució d’un títol, al seguiment d’uns cursos, etc.
  5. pla de treball luminotècnia Pla real o imaginari on hom suposa que és efectuat normalment el treball i emprat correntment com a pla de referència per a mesurar el nivell d’il·luminació de locals.
  6. pla econòmic economia Conjunt de disposicions preses amb vista a l’execució d’un projecte que interessa una activitat econòmica.
  7. pla urbanístic urbanisme Ordenació sistemàtica, total o parcial, d’una ciutat o d’un nucli o conjunt de nuclis urbans, en previsió i amb programació del seu creixement futur.
 2. dibuix i pintura
  1. Cadascuna de les superfícies imaginàries d’un dibuix, relleu, fotografia, etc., determinades per la distància que mantenen respecte a la superfície real del dibuix, relleu, fotografia, etc., i en les quals hom situa les diverses figures que integren el conjunt.
  2. figuradament Un escriptor de primer pla.
  3. Dibuix que representa la projecció ortogonal d’un objecte, d’una peça, d’una màquina, d’una casa, etc., o d’un dels seus talls o seccions.
  4. pla fitat Pla en el qual són indicades les dimensions de les parts que hi són representades.
  5. pla geomètric (o geometral, o de terra) Superfície plana de referència que hom imagina paral·lela al pla horitzontal i que correspon al sòl o paviment on són o es posen els peus de la figura o figures que hom vol representar o que són representades i el qui ha de mirar-les.
  6. pla horitzontal (o de l’horitzó) Superfície plana horitzontal que passa per la vista de l’espectador.
  7. pla vertical (o de projecció, o òptic) Superfície vertical, interposada entre l’ull, o centre de projecció o de vista, a la figura o figures que hom vol representar o que són representades.
 3. cinematografia
  1. Unitat fílmica que comprèn un conjunt de fotogrames corresponents a una sola filmació estàtica.
  2. pla americà Pla la imatge del qual recull aproximadament les tres quartes parts del cos humà, fins als genolls.
  3. pla general Pla la imatge del qual recull la totalitat d’un escenari, natural o d’estudi.
  4. pla mitjà Pla la imatge del qual recull la meitat del cos dels personatges.
  5. primer pla Pla la imatge del qual recull un detall concret d’un personatge o d’un objecte.
 4. pla de simetria cristal·lografia Element de simetria que indica una reflexió. 5. Vegeu també:
  pla1
  pla3