polar

Accessory
Etimologia: de pol 1a font: 1696, DLac.
Body
  adjectiu
 1. Relatiu o pertanyent a un pol o als pols. El clima polar.
 2. Situat en un pol o prop d’un pol. Mar polar. Regions polars. Estel polar. Cercle polar àrtic.
 3. química física
  1. Dit dels enllaços, molècules o medis que presenten polaritat.
  2. dissolvent polar Medi constituït per molècules polars i caracteritzat per una constant dielèctrica elevada.
  3. enllaç polar Qualsevol enllaç covalent entre dos elements de diferent electronegativitat.
  4. molècula polar Molècula en la qual la suma vectorial dels moments dipolars dels enllaços que la formen no és nul·la.
 4. diagrama polar (o simplement polar) aeronàutica Gràfic o diagrama que relaciona els coeficients de sustentació i de resistència aerodinàmiques d’un perfil aerodinàmic per cada valor del seu angle d’atac.
 5. eix polar cristal·lografia Eix de rotació, els extrems del qual són diferents.
 6. règim polar climatologia Règim caracteritzat per les baixes temperatures anuals.