presa

Accessory
Etimologia: del ll. prehensa, fem. substantivat de l’adj. prehensus, -a, -um, participi de prehendĕre ‘agafar; copsar’; en el sentit de ‘cosa capturada o presa amb violència’ hi ha influït també el ll. praeda, íd. 1a font: 1272, CTort.
Body
  femení
  1. Acció de prendre, d’agafar o d’emparar-se d’una cosa. La presa d’una fortalesa. Presa de consciència. Presa de contacte.
  2. fer presa (d’algú o d’alguna cosa) Agafar-los amb la mà, amb la grapa, amb les dents, etc.
  3. gos de presa Gos vigorós que no amolla la persona o animal que ha agafat amb les dents.
  4. ocell de presa ornitologia Rapinyaire.
  1. Efecte de prendre; la cosa que es pren.
  2. Quantitat d’un medicament, d’un aliment, etc., que hom pren d’una sola vegada, per via oral. Li donaren el xarop en tres preses. Presa de brou. Presa de llet.
  3. presa de vista cinematografia Enregistrament cinematogràfic.
  4. presa de xocolata Cadascuna de les porcions rectangulars en què es divideix una rajola de xocolata.
  5. topí de presa (o ansat de presa) Topí de cabuda equivalent a dos petricons.
 1. ecologia Animal que és caçat per un altre per a alimentar-se’n. Els llops s’abraonaren sobre la presa.
  1. dret internacional Nau enemiga o neutral que fa contraban de guerra i de la qual s’apodera un dels bel·ligerants en la guerra marítima.
  2. dret marítim Angaria.
  3. dret marítim Allò que hom requisa en la pràctica de l’angaria.
  4. presa de possessió dret Acte de començar a exercir un càrrec.
  5. presa de possessió dret Acte de prendre possessió de drets o béns.
  6. presa de raó dret civil Anotació, en les oficines d’hipoteques, contractes, herències, etc., i, en els corresponents llibres, de lliuraments, cartes de pagament, etc.
 2. electrotècnia
  1. Connexió, derivació d’un aparell, instal·lació, cable, etc., que hom efectua per posar-los en contacte amb un altre.
  2. Dispositiu, contacte, cable, etc., emprat per a fer una presa.
  3. presa de corrent Endoll, especialment la base o sòcol que hom fixa en una paret, en un aparell o una màquina, etc.
  4. presa de terra Conductor que hom posa en contacte íntim amb el sòl a fi d’establir una connexió entre certes parts metàl·liques d’una instal·lació i terra, i protegir així la instal·lació.
  5. presa general Derivació destinada a connectar una instal·lació elèctrica d’utilització (domèstica, industrial, etc.) a la xarxa de la distribució.
 3. enginyeria civil i obres públiques
  1. Acció de desviar l’aigua d’un riu, d’un estany, etc., per dur-la a un molí, detenir-la, etc.
  2. L’aigua desviada o detinguda en una presa.
  3. Conducte pel qual hom condueix l’aigua desviada en una presa, per dur-la a algun lloc.
  4. Obstacle artificial, generalment d’obra, construït a través d’un riu, en un estany, etc., per desviar l’aigua o detenir-la per tal de fer-la arribar a un lloc determinat o per tal de regular-ne el cabal, embassar-la, crear un saltant per a aprofitar-ne l’energia, etc.
  1. esports En la lluita, conjunt d’accions dutes a terme per un lluitador amb l’objecte de posar l’adversari d’espatlles al tapís.
  2. esports Accident d’una paret la forma del qual permet d’ajudar-se en l’escalada.
  3. gimnàstica Acció d’agafar-se a un aparell gimnàstic;
  4. gimnàstica l’efecte.
 4. tecnologia
  1. Enduriment d’un adhesiu, d’un aglutinant, en prendre.
  2. Obertura, endoll, derivació, etc., d’on surt o per on entra el fluid que ha d’accionar una màquina, alimentar un motor, etc.
  3. presa de força Element d’acoblament generalment de maneguet, que té l’arbre d’alguns motors, especialment els dels tractors agrícoles, per tal de poder-hi acoblar alguna màquina de manera que rebi el moviment de rotació del dit motor. També és anomenat presa de moviment.
 5. presa d’aire aeronàutica Conducte acampanat pel qual l’aire entra al compressor o, especialment, a cada motor d’una aeronau.
 6. presa de so electroacústica Operació mitjançant la qual és possible de transmetre un so, que hom capta amb un micròfon, cap a una cadena d’amplificació i enregistrament o reproducció de so.