pronunciació

Accessory
Partició sil·làbica: pro_nun_ci_a_ci_ó
Etimologia: del ll. pronuntiatio, -ōnis, íd. 1a font: 1272, CTort.
Body
    femení
    1. Acció de pronunciar;
    2. l’efecte.
  1. Pronúncia.