puntualitat

Accessory
Partició sil·làbica: pun_tu_a_li_tat
Etimologia: de puntual 1a font: 1653, DTo.
Body
    femení
  1. Qualitat de puntual.
  2. Fet d’obrar puntualment.