quadrilió

Accessory
Partició sil·làbica: qua_dri_li_ó
Etimologia: formació culta analògica sobre la base de bilió
Body
    masculí
  1. Un bilió de bilions.
  2. Als Estats Units d’Amèrica, mil bilions.