quelcom

Accessory
Etimologia: probablement del ll. quidcum(que) ‘qualsevol cosa’, a través d’un *quecom, analitzat com què o com, d’on queucom i, per ultracorrecció, quelcom 1a font: s. XIV, Llull
Body
  1. pronom Alguna cosa.
  2. adverbi Un poc.