radiador

Accessory
Partició sil·làbica: ra_di_a_dor
Etimologia: de radiar 1a font: 1868, DLCo.
Body
  masculí
 1. calefacció
  1. automòbil, automobilisme i tecnologia Aparell que presenta una gran superfície de radiació, emprat per a escalfar l’aire circumdant fent circular pel seu interior vapor, aigua calenta, etc., o bé per a refredar una substància calenta que hi ha al seu interior o hi circula.
  2. radiador elèctric Calefactor basat en la transformació d’un corrent elèctric en calor en passar per una resistència.
 2. física
  1. radiador gris Radiador que en tot l’espectre emet una fracció k de l’energia emesa pel cos negre a la mateixa temperatura.
  2. radiador integral Cos negre.
 3. radiador ideal òptica i luminotècnia Font lluminosa teòrica que compleix aquestes dues condicions: dins la zona visible de l’espectre emet amb una distribució d’energies, segons les longituds d’ona, igual que la del cos negre a la mateixa temperatura, i en les altres zones de l’espectre no emet cap radiació.