regió

Accessory
Partició sil·làbica: re_gi_ó
Etimologia: del ll. regio, -ōnis ‘direcció; regió, contrada’ 1a font: s. XIII, Desclot
Body
  femení
 1. geografia i dret administratiu
  1. Extensió de territori caracteritzada per certes circumstàncies (clima, producció, topografia, administració, etc.).
  2. Nom que prengué la vegueria en la redacció del decret de Divisió Territorial de Catalunya per acord del Consell d’Economia de la Generalitat de Catalunya.
  3. regió aèria A l’estat espanyol, divisió territorial en bases d’estacionament i d’instrucció de l’exèrcit de l’aire, en temps de pau, i d’operacions, en temps de guerra.
  4. regió (o zona) marítima Departament marítim.
  5. regió militar Capitania general.
  6. regió zoogeogràfica (o faunística) zoologia Nom donat a cadascuna de les zones geogràfiques que es distingeixen sobre la superfície terrestre, tenint en compte les afinitats o diferències faunístiques.
 2. biogeografia Divisió biogeogràfica inferior al regne, que comprèn una zona extensa i ben caracteritzada florísticament i faunísticament, amb endemismes a nivell de família o subfamília.
 3. matemàtiques
  1. Conjunt obert connex d’un espai topològic.
  2. regió crítica (o de rebuig) estadística Conjunt de valors de la variable que corresponen a la no-acceptació d’una hipòtesi.
  3. regió d’acceptació estadística Conjunt de valors de la variable que corresponen a l’acceptació d’una hipòtesi.
 4. regió anatòmica anatomia animal Cadascuna de les zones o parts en què hom pot considerar dividit, naturalment o arbitràriament, el cos humà.