reïficar

Accessory
Partició sil·làbica: re_ï_fi_car
Etimologia: formació culta analògica sobre la base del ll. res, rei ‘cosa’ i -ificar
Body
verb transitiu filosofia Convertir (un concepte abstracte) en cosa o concebre’l en analogia amb la natura i estructura de les coses.