representació

Accessory
Partició sil·làbica: re_pre_sen_ta_ci_ó
Etimologia: del ll. repraesentatio, -ōnis, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
  femení
  1. Acció de representar;
  2. l’efecte.
  3. Conjunt de persones que representen una corporació. Hi havia una representació de l’ajuntament.
  4. dret processal Poder, de caràcter revocable, atorgat legalment a un lletrat, anomenat procurador, per representar algú, dit poderdant, en una causa processal.
  5. economia Càrrec, condició de representant. Tenir un comerciant la representació d’una firma estrangera.
  6. filosofia Aprehensió o reproducció conscients d’un objecte efectivament present, d’una percepció passada o d’un esdeveniment futur.
  7. filosofia La imatge representada.
  8. matemàtiques Donat un grup, grup (de permutacions, matrius o transformacions) que li és isomorf.
  9. matemàtiques Donat un grup G, grup H tal, que existeix un homomorfisme de G en H epijectiu (o exhaustiu).
  10. teatre Realització d’un espectacle teatral.
  11. teatre Obra de teatre presentada davant el públic.
  12. representació analògica informàtica Representació de dades per mitjà d’una magnitud física per la qual la dada representada varia directament en funció de la magnitud.
  13. representació conforme geometria Representació corresponent a una aplicació conforme o transformació que conserva els angles i el seu sentit.
  14. representació digital informàtica Representació per mitjà de caràcters, per la qual cada caràcter (d’un repertori finit) designa una de les diferents alternatives (valor numèric, configuració de senyals, lletres, etc.).
  15. representació gràfica geometria Mètode gràfic mitjançant el qual és possible de dibuixar una figura (punt, corba, superfície, etc.) en un espai donat.
  16. representació numèrica informàtica Representació digital en què, com a cas particular, les dades són nombres, i els caràcters xifres.
  17. representació sagrada teatre Misteri.
  18. sistema de representació Mètode que permet de representar figures o elements de l’espai per mitjà de dibuixos plans.
  1. El fet d’imposar-se als ulls de la gent pel tren de vida que hom mena, pel rang, la condició, etc. X és una persona de representació a Barcelona.
  2. Tren de vida que hom ha de portar segons el seu rang o la seva condició.
  3. especialment Recepcions, banquets i altres actes de societat a què estan obligats certs funcionaris o alts empleats. Despeses de representació.