responsabilitat

Accessory
Etimologia: de responsable 1a font: 1839, DLab.
Body
  femení
  1. Qualitat de responsable.
  2. Capacitat de respondre d’alguna cosa, de garantir l’acompliment d’una tasca, el compliment d’un deure, de donar-ne raó, etc.
  3. Obligació corresponent a aquesta capacitat.
  4. responsabilitat col·lectiva etnologia i religió Responsabilitat considerada, en diversos pobles antics i en diferents religions històriques, no pas com a atribut de l’individu, ans com a característica pròpia i exclusiva de la col·lectivitat.
  1. dret Capacitat que té tot subjecte actiu de dret de conèixer i d’acceptar les conseqüències d’un acte propi conscient i lliure.
  2. responsabilitat administrativa dret administratiu Obligació que l’administració pública té d’indemnitzar els qui, per culpa d’ella, han estat lesionats en llurs drets i de demanar comptes a les autoritats, funcionaris i altres agents sobre l’exercici de llurs càrrecs.
  3. responsabilitat civil dret civil Responsabilitat jurídica en virtut de la qual hom té obligació de respondre dels actes propis o d’altri.
  4. responsabilitat contractual dret civil Responsabilitat civil del debitor que no pot o no vol complir la seva prèvia obligació i que resta compromès a complir-la en virtut d’un contracte.
  5. responsabilitat extracontractual dret civil Responsabilitat civil que brolla de tot dany, culpós o no, amb independència de qualsevol contracte.
  6. responsabilitat jurídica dret Obligació que hom té de respondre dels danys o perjudicis conseqüents d’actes propis o d’altri.
  7. responsabilitat ministerial dret constitucional Capacitat que, en règims democràtics, tenen les cambres legislatives d’exigir als membres del poder executiu la responsabilitat de llurs actes.
  8. responsabilitat ministerial dret constitucional Responsabilitat pròpia i exclusiva d’un ministre o membre del govern, garantida com a tal mitjançant la seva signatura, amb relació als decrets i les disposicions, que aquesta acompanya, que eximeix de responsabilitat el cap d’estat i els altres membres del govern.
  9. responsabilitat objectiva dret civil Responsabilitat civil originada pel dany no culpós ocasionat per un objecte i que obliga el qui n’és propietari o en gaudeix del domini a reparar el dany o el perjudici ocasionat, excepte en el supòsit de culpa exclusiva de la víctima o del perjudicat.
  10. responsabilitat penal dret penal Responsabilitat jurídica en virtut de la qual hom és afectat pels efectes legals derivats de la comissió, dolosa (intencionada) o culposa (per imprudència o negligència), d’un delicte.
  11. responsabilitat política dret constitucional Tipus de responsabilitat de determinats òrgans polítics que no es basa en paràmetres predeterminats pel dret, sinó en lliures apreciacions polítiques per part de l’òrgan encarregat d’exigir tal responsabilitat.