sautor-peu

Accessory
Partició sil·làbica: sau_tor-peu
Body
masculí heràldica Peça composta que resulta de la unió del sautor i del peu.