seguici

Accessory
Etimologia: probablement d’un b. ll. *sequitio, -ōnis ‘acció de seguir’, que en forma nominativa hauria donat seguícia ‘seguiment que fa el bestiar d’un cap que va al davant’ i la forma masc. anàlogica seguici 1a font: c. 1900, Verdaguer
Body
    masculí
  1. Acompanyament.
  2. Conjunt de persones que acompanyen i segueixen algú per fer-li honor en una cerimònia; marxa solemne.
  3. per extensió Conjunt dels seguidors o partidaris d’un personatge, d’una doctrina, etc.
  4. figuradament Conseqüència, efecte. La guerra amb el seu seguici de desgràcies.