seixanta-nou

Accessory
Partició sil·làbica: sei_xan_ta-nou
Body
masculí Nom amb què és conegut l’acte sexual consistent en l’estimulació recíproca dels genitals de cadascun dels dos amants per la boca de l’altre.