selecció

Accessory
Partició sil·làbica: se_lec_ci_ó
Etimologia: del ll. selectio, -ōnis, íd., der. de seligĕre ‘triar’, comp. del ll. arcaic se ‘a part’ i legĕre ‘collir, recollir’ 1a font: 1839, DLab.
Body
  femení
  1. Acció d’escollir les millors coses d’un conjunt.
  2. lingüística Operació per la qual el qui parla escull una unitat lingüística en l’eix paradigmàtic.
  3. selecció artificial biologia Elecció dels reproductors que porten determinats trets perquè els conservin en la descendència.
  4. selecció biològica biologia Selecció que permet de sobreviure a certs organismes especialment adaptats a unes condicions ambientals canviants.
  5. selecció clonal biologia Teoria segons la qual la diversitat d’anticossos presents al sistema immunitari precedeix l’exposició a l’antigen, el qual actua seleccionant les cèl·lules que produeixen els seu anticòs específic i les estimula a proliferar.
  6. selecció natural biologia Procés pel qual en una població sobreviuen i es reprodueixen preferentment aquells individus que posseeixen caràcters que resulten avantatjosos en el seu medi i els transmeten a la seva descendència.
  1. Col·lecció o conjunt de coses escollides com a millors.
  2. esports Equip format pels millors jugadors de més d’un equip.