serpent

Accessory
Etimologia: del ll. serpens, -ntis, íd., part. pres. de serpĕre ‘arrossegar-se, reptar’, aplicat inicialment com a adj. del subst. anguis ‘serp’ i usat després tot sol com a substitut seu segurament a causa d’un tabú de llenguatge 1a font: s. XIV, Llull
Body
masculí o femení zoologia Serp.