tabloide

Accessory
Partició sil·làbica: ta_bloi_de
Etimologia: de l’angl. tabloid ‘comprimit medicinal’, marca registrada el 1884 per l’empresa Burroughs, Wellcome & Co., modificació de tablet, aplicat per analogia a un diari de format reduït i informació condensada
Body
masculí periodisme Periòdic de mides inferiors a les considerades normals.