taxa

Accessory
Etimologia: de taxar 1a font: 1393
Body
  femení
  1. economia i demografia Preu, import, mesura o percentatge en què hom ha taxat alguna cosa.
  2. Quantitat que expressa de forma proporcional la relació entre dues magnituds; índex. Taxa de natalitat, de mortalitat. Taxa d’ocupació, d’inflació.
  3. posar taxa (a una cosa) Taxar-la, evitar-ne l’excés.
  4. taxa legal d’humitat indústria tèxtil Percentatge d’humitat d’una matèria tèxtil (referit a la matèria absolutament seca) que hom admet legalment en les transaccions comercials.
  5. taxa natural d’humitat indústria tèxtil Represa.
 1. dret administratiu Tribut que consisteix en el pagament d’una quantitat per la prestació de serveis o per la realització d’activitats en règim de dret públic, que afectin, es refereixin o bé beneficiïn els mateixos subjectes passius.