territori

Accessory
Etimologia: del ll. territorium, íd. 1a font: 1372
Body
  masculí
  1. Superfície de terra que comprèn una jurisdicció.
  2. dret administratiu i economia Superfície de terra subjecta a una determinada qualificació en la planificació urbanística.
  3. geografia política i economia Porció de la superfície terrestre subjecta d’apropiació per part d’un grup d’individus a fi de portar a terme qualsevol activitat, especialment les activitats de producció i reproducció o consum, els quals la consideren com a demarcació de l’exercici d’una sèrie de competències (polítiques, administratives, etc.).
  4. ordenació del territori economia i ciències polítiques Conjunt de mesures i actuacions públiques tendents a atenuar les conseqüències dels processos econòmics i socials en la configuració del territori.
 1. dret administratiu
  1. Extensió de terra que forma una circumscripció política.
  2. En alguns estats federals, entitat politicoadministrativa, inferior a les províncies, a les regions o als estats autònoms, la qual no gaudeix d’autonomia interior.
  3. territori autònom Porció de territori nacional o estatal que gaudeix d’un estatut d’autonomia.
  4. territori duaner dret internacional Territori o espai geogràfic relatiu a una part o a la totalitat d’un estat o d’àmbit supraestatal, que té un règim duaner homogeni.
  5. territori internacional dret internacional Zona, país, etc., que, tot i haver cessat de formar part d’un determinat estat sobirà, no ha estat annexat encara a cap altre ni constitueix el territori d’un nou estat independent; la seva administració és feta per mandat i sota la garantia d’una organització internacional.
  6. territori nacional dret internacional Extensió de territori compresa dins els límits d’un estat, sobre la qual l’estat exerceix amb titularitat exclusiva el seu poder sobirà.
 2. etologia Zona habitada per un animal o un grup d’animals, que la defensen contra els altres individus, en especial contra els seus congèneres, sovint contra els del mateix sexe.