testament

Accessory
Homòfon: tastament
Etimologia: del ll. testamentum, íd. 1a font: s. XIII
Body
  masculí
 1. dret civil
  1. Negoci jurídic formal, unilateral, personalíssim i essencialment revocable, en virtut del qual el causant regula la seva successió per causa de mort, mitjançant la institució d’un o més hereus i l’ordenament d’altres disposicions.
  2. testament davant notari dret civil català Testament atorgat davant notari competent per a actuar en el lloc de l’atorgament i de dos testimonis idonis.
  3. testament davant rector dret civil català Modalitat del testament obert caracteritzada pel fet que l’autoritzant del testament no és el notari, sinó el rector de la demarcació parroquial on es troba el testador o el substitut d’aquell.
  4. testament davant testimonis dret civil català Testament no autoritzat per notari o, subsidiàriament, per rector, sinó exclusivament davant dos o més testimonis.
  5. testament de cec dret civil català Testament oral o escrit que havia d’ésser atorgat davant notari i set testimonis en lloc dels dos habituals, segons el dret romà.
  6. testament en cas d’epidèmia dret civil català Testament regulat per disposicions de dret romà, segons les quals, per tal d’evitar el perill de contagi si es reunien manta persones en l’habitació del malalt, es dispensava el requisit que el testador s’hagués de reunir simultàniament amb el notari i els testimonis.
  7. testament en país estranger Testament que hom formalitza davant les autoritats consulars o diplomàtiques de la nació del testador.
  8. testament hològraf dret civil català Testament caracteritzat pel fet d’exigir uns requisits de forma molt simplificats.
  9. testament marítim Testament fet dalt d’un vaixell.
  10. testament militar Testament atorgat en temps de guerra pels militars en campanya, voluntaris, presoners i qualsevol altra persona enrolada en l’exèrcit.
  11. testament obert dret civil català Testament davant notari en el qual el testador manifesta la seva voluntat en presència del notari i dels testimonis, tots els quals resten assabentats de la voluntat del testador.
  12. testament ‘parentum inter liberos’ Testament atorgat segons els requisits de forma del testament hològraf, ço és, escrit tot ell pel testador. La particularitat està que contingui únicament disposicions a favor de tots els descendents del testador, o a favor d’aquests i del seu cònjuge per tal de deixar-li l’usdefruit.
  13. testament sacramental dret civil català Forma testamentària peculiar de les persones que gaudeixen del veïnatge local de Barcelona o de l’antic bisbat de Girona.
  14. testament tancat (o clos) dret civil català Testament davant notari en el qual el testador no revela la seva voluntat testamentària, que declara que es conté en un sobre tancat que presenta a les persones que han d’autoritzar aquest testament.
 2. per extensió història Relació escrita, feta per les autoritats municipals sortints (consellers, jurats, paers, cònsols o procuradors) o pels diputats de les generalitats de València i Barcelona, dirigida als entrants, de les mesures que creien que calia prendre per a continuar llur activitat política, econòmica i social i de les qüestions que havien romàs pendents.
 3. Bíblia
  1. Aliança, pacte, promesa, d’acord amb la versió de la Vulgata i dels Setanta.
  2. especialment aliança 9.
  3. Antic (o Vell) Testament [sigla AT] Nom donat pels cristians a la primera part de la Bíblia, que conté els escrits composts abans de Crist, els quals testifiquen aquesta aliança.
  4. Antic (o Nou) Testament per extensió Època de l’Antic o del Nou Testament. Els homes de l’Antic Testament.
  5. Nou Testament Nom donat a la segona part de la Bíblia, que conté els escrits composts durant el primer segle després de Crist, els quals testifiquen la nova aliança segellada per Crist.