traducció

Accessory
Partició sil·làbica: tra_duc_ci_ó
Etimologia: del ll. traductio, -ōnis ‘acció de passar d’un lloc a un altre’ 1a font: s. XIV, Torcimany
Body
  femení [abreviatura tr., trad.]
  1. Acció de traduir.
  2. Obra traduïda.
 1. lingüística
  1. Reproducció del contingut d’un text o d’un enunciat oral, formulat en una llengua, en formes pròpies d’una altra llengua.
  2. traducció automàtica (o automatitzada) Traducció duta a terme amb l’ajut de mitjans informàtics.
  3. traducció simultània Traducció oral efectuada a mesura que és pronunciat un text en la llengua original; interpretació.
 2. genètica Procés mitjançant el qual es tradueix una determinada seqüència de nucleòtids de l’ARN missatger en una determinada seqüència d’aminoàcids gràcies al concurs de ribosomes.
 3. informàtica Transformació de sentències des d’un llenguatge, origen, etc., a un altre, resultant.