tribunal

Accessory
Etimologia: del ll. tribūnal ‘estrada on seien els magistrats’, der. de tribūnus ‘tribú’ 1a font: 1446
Body
  masculí
  1. dret Lloc destinat als jutges per a administrar la justícia i pronunciar sentències.
  2. història i arquitectura Part absidal de les basíliques civils romanes on seien els jutges.
  3. història i arquitectura A les basíliques paleocristianes, presbiteri, situat a l’absis, normalment elevat, on seien el bisbe i els preveres.
 1. dret
  1. Conjunt de persones que han de jutjar i administrar justícia.
  2. dret administratiu, dret processal i dret militar Conjunt de funcionaris que constitueixen l’òrgan estatal encarregat de vetllar per la garantia de l’ordre jurídic, en nom del poble o del cap de l’estat que el representa i d’acord amb un sistema normatiu de legalitat.
  3. dret canònic i catolicisme Conjunt d’eclesiàstics que en nom del papa i dels bisbes administren justícia i pronuncien sentències en afers relacionats amb el dret canònic.
  4. ensenyament i esports Conjunt de persones competents, professors, que han de jutjar en uns exàmens, unes oposicions, uns concursos i actes anàlegs.
  5. tribunal arbitral de censos dret administratiu Organisme jurisdiccional que creà la llei de 31 de desembre de 1945 sobre inscripció, divisió i redempció de censos a Catalunya, per tal de resoldre els problemes jurídics que provocava l’esmentada disposició en matèria de redempció i divisió de censos.
  6. tribunal constitucional dret constitucional Organisme col·legiat que té competència exclusiva per a conèixer dels recursos d’inconstitucionalitat, dels d’empara per violació de drets i llibertats i dels conflictes de competència entre l’estat i les comunitats autònomes.
  7. tribunal de garanties constitucionals dret constitucional Instrument de tutela dels drets i les llibertats individuals existent en alguns estats.
  8. tribunal de testaments i causes pies dret civil i dret canònic Organisme jurisdiccional que es creà a Barcelona a conseqüència de la concòrdia del 27 de setembre de 1315 entre el rei Jaume II i el bisbe Ponç de Barcelona.
  9. tribunal de veedoria (o de visura) dret administratiu Tribunal andorrà, de jurisdicció civil, política i administrativa, així anomenat perquè es trasllada al lloc mateix del litigi i hi actua.
  10. tribunal d’honor història del dret Tribunal existent dintre de certes corporacions o col·lectivitats per tal de judicar la conducta deshonesta, bé que no delictiva, d’alguns de llurs membres.
  11. tribunal popular dret processal Tribunal constituït en un moment revolucionari, al marge de la legislació vigent, en el qual els membres, generalment d’extracció popular, actuen amb procediments sumaris i amb gravíssimes penes. També realitza tasques de vigilància contrarevolucionària.
  12. tribunal suprem dret administratiu i dret processal Instància suprema judicial que exerceix en cassació sobre tot el territori de l’estat.
  13. tribunal tutelar de menors dret civil Tribunal amb facultats reformadores, repressives i protectores dels menors d’edat.
 2. figuradament
  1. tribunal de Déu cristianisme Judici particular.
  2. tribunal de la consciència Recte judici que l’home es forma sobre les pròpies accions.
  3. tribunal de la penitència Sagrament de la penitència o confessió i lloc on és administrat.