victorià
| | victoriana

Accessory
Partició sil·làbica: vic_to_ri_à
Body
    adjectiu
  1. Relatiu o pertanyent a sobirans anomenats Víctor o Victòria.
  2. especialment Dit de l’època de la història britànica corresponent al regnat de Victòria I.