vot

Accessory
Etimologia: del ll. vōtum ‘promesa feta als déus; prec ardent; desig’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
 1. història de les religions i cristianisme
  1. Promesa feta a Déu, a la Mare de Déu o a algun sant, per un individu o per un grup d’acomplir una determinada acció; prometença.
  2. vot del poble (o de la vila) Prometença feta a Déu o a alguns sants, gairebé sempre amb motiu d’alguna pesta o calamitat pública, que obliga un poble o una vila a celebrar la festa d’algun sant, fer una processó, celebrar alguna missa o alguna altra pràctica piadosa.
 2. catolicisme i dret canònic
  1. Cadascun dels compromisos contrets al moment de la professió religiosa que tradicionalment es concreten en els vots de pobresa, de castedat i d’obediència.
  2. vots perpetus (o solemnes) Professió perpètua.
  3. vots temporals (o simples) Professió temporal.
 3. [usat només en certes expressions] per extensió Formulació íntima del desig que s’acompleixi alguna cosa, que algú sigui feliç, etc. Faig vots perquè hi reeixiu. Adreçar als nuvis vots de felicitat.
 4. dret i ciències polítiques
  1. Acció en virtut de la qual una persona exerceix el dret de sufragi.
  2. Manifestació expressa de la voluntat de cadascun dels membres d’una assemblea o un grup de persones d’aprovar o rebutjar una proposició o mesura, d’elegir una persona per a un càrrec, etc.
  3. per extensió Opinió o parer donat sobre quelcom.
  4. Dret a votar.
  5. Cos material —papereta, bola blanca o negra, etc.— per mitjà del qual hom vota.
  6. vot acumulat Sistema d’elecció en el qual l’elector pot emetre diversos vots a favor d’un mateix candidat.
  7. vot acumulatiu Vot que se suma als altres vots obtinguts per un mateix candidat en diferents districtes, de manera que afavoreixi el triomf d’aquell qui, tot i no tenir prou arrelament en una determinada circumscripció, gaudeix del prestigi general.
  8. vot consultiu Dictamen que donen algunes corporacions o persones autoritzades a aquells que han de decidir un negoci.
  9. vot de censura Vot que emet una cambra o corporació per a negar la seva confiança al govern o a la junta directiva.
  10. vot de confiança Autorització o facultat que es dona a algú perquè actuï o decideixi lliurement en un afer.
  11. vot de qualitat Vot que, pel fet d’ésser d’una persona de major autoritat, decideix una qüestió en el cas d’empat.
  12. vot directe Vot en el qual l’elector designa una persona determinada per a exercir el càrrec que s’ha de cobrir.
  13. vot en blanc Acció de votar amb una papereta en blanc per tal de fer explícit que hom no dona suport a cap de les opcions de la consulta.
  14. vot indirecte Vot en el qual l’elector designa delegats (electors en segon grau), els quals designen les persones que han d’ocupar els càrrecs que cal cobrir.
  15. vot informatiu Vot que no té efecte executiu.
  16. vot restringit Vot en el qual l’elector ha de votar menys representants dels que han d’ésser elegits.
  17. vot secret Vot emès de manera que no es pugui conèixer la identitat del votant.