wronskià
| | wronskiana

Accessory
Partició sil·làbica: wrons_ki_à
Body
adjectiu matemàtiques Dit de la matriu que, donades n funcions d’una variable real f1,..., fn, té a la primera fila les funcions donades, i a les (n-1) files restants les (n-1) primeres derivades.