xerinola

Accessory
Etimologia: comú amb el cast. chirinola, que significà al s. XVI ‘baralla, desori’, del nom de la batalla de Cerignola (1503), on molts, castellans i catalans, es vantaren d’haver participat 1a font: 1803, DEst.
Body
femení Gresca, tabola, soroll festiu.