xerocopiar

Accessory
Partició sil·làbica: xe_ro_co_pi_ar
Etimologia: de xerocòpia
Body
verb transitiu fotografia i arts gràfiques Obtenir xerocòpies de texts o d’imatges.