purpose

Pronúncia: ˈpɜːpəs
  noun
 1. [goal] intenció, propòsit, finalitat, objectiu.
 2. novel with a purpose novel·la de tesi, novel·la amb moralitat.
 3. my purpose in doing this el meu propòsit en fer això.
 4. for this purpose per aquest objectiu.
 5. for all purposes per a qualsevol finalitat.
 6. for our purposes we may disregard this amb vista a les nostres intencions podem deixar-ho de banda.
 7. to retain a portion for purposes of analysis guardar-ne una part per tal d'analitzar-la.
 8. for the purpose of + gerund per tal de + infinitiu, a fi de + infinitiu.
 9. for the purposes of this meeting pel que fa a aquesta reunió.
 10. on purpose a posta, a gratcient, a dretes.
 11. to (good \ some) purpose amb bons resultats, profitosament, amb bon fi.
 12. to no purpose inútilment, en va, debades.
 13. to (answer \ serve) someone's purpose respondre als propòsits d'algú.
 14. it serves no useful purpose no serveix per a res d'útil, no té utilitat.
 15. it serves a variety of purposes serveix per a un munt de coses, és de gran utilitat.

 16. [sense] resolució, decisió, voluntat, empenta.
 17. infirmity of purpose irresolució, falta de decisió, manca de voluntat.
 18. strength of purpose fermesa, resolució.
 19. infirm of purpose irresolut, mancat de caràcter.
 20. transitive verb
 21. to purpose to do something archaic proposar-se fer alguna cosa, tenir la intenció de fer quelcom.