apuntador2
| -a

    masculí i femení teatre
  1. Souffleur m, Souffleuse f.
  2. masculí
  3. Zeigestock m.
  4. Notizbuch n.
  5. [Spiel] Anzeigetafel f.  6. Vegeu també:
    apuntador1© Günther Haensch i Abadia de Montserrat