lliçó

    femení eclesiàstic
  1. Lesung f (de aus dat).
  2. Lektion f.
  3. (Lehr-, Unterrichts-)Stunde f.
  4. [Universität] Vorlesung f.
  5. [Manuskript] Lesart f.
  6. donar una lliçó a (algú) jemandem eine Lektion (oder Belehrung) erteilen.
  7. assistir a (od escoltar) les lliçons d'(algú) bei jemandem Unterricht nehmen.
  8. que li serveixi de lliçó! lassen Sie sich das eine Lehre sein!© Günther Haensch i Abadia de Montserrat