moc

    masculí [generalment en plural]
  1. Nasenschleim, pop Rotz m.
  2. per extensió Schleim m.
  3. [Kerze] Wachsträne f.
  4. [Truthahn] Fleischklunker m/f.
  5. moc de gall botànica Gartenfuchsschwanz n.
  6. clavar un moc a (algú) figuradament i familiarment jemandem einen Rüffel erteilen.
  7. el nen té mocs dem Kind läuft die Nase.© Günther Haensch i Abadia de Montserrat