museu

    masculí
  1. Museum n.
  2. museu arqueològic Altertums- oder Archäologie-museum n.
  3. museu d'art Kunstmuseum n.
  4. museu d'història natural Naturkundemuseum n, Museum n für Naturwissenschaften.
  5. figuradament i irònicament (és)ser una peça de museu (schon) ein Museumsstück sein.© Günther Haensch i Abadia de Montserrat