nom

  masculí
 1. Name m.
 2. figuradament Ruf m.
 3. lingüística Nomen.
  especialment Substantiv, Haupt-, Nenn-, Ding-wort n.
 4. (auch nom de fonts od de pila) Vorname m.
 5. Vegeu cognom.
 6. nom de bateig (família, guerra, lloc, persona) Tauf-(Familien-, Deck-, Orts-, Personen-)name m.
 7. l'auto (el compte) va a nom de la seva dona das Auto (Konto) läuft auf den Namen seiner Frau.
 8. només el conec de nom ich kenne ihn nur dem Namen nach.
 9. com et dius de nom wie heißt du mit Vornamen?
 10. són casats només de nom sie sind nur auf dem Papier verheiratet.
 11. en nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
 12. en nom meu, en el meu propi nom in meinem (eigenen) Namen.
 13. en nom de la llibertat im Namen der Freiheit.
 14. els conec tots pel nom ich kenne sie alle beim (Vor)Namen.
 15. dir les coses pel seu nom die Dinge (oder das Kind) beim (rechten) Namen nennen.
 16. donar nom a (una cosa) einer Sache (dat) den Namen geben.
 17. fer-se un nom sich (dat) einen Namen machen.
 18. posar a (algú) od (una cosa) el nom de X jemandem oder einer Sache den Namen X geben.
  • jemanden oder etwas X nennen.
 19. això (la teva conducta) no té nom! familiarment das (dein Benehmen) ist ja ungeheuerlich!© Günther Haensch i Abadia de Montserrat