orgànic

    adjectiu
  1. organisch.
  2. llei orgànica Rahmengesetz n.
  3. malaltia (química) orgànica organische Krankheit (Chemie) f.© Günther Haensch i Abadia de Montserrat