a2

Pronúncia: ə
  preposició
 1. [objecte indirecte] to.
 2. va donar una joguina a la nena he gave a toy to the girl, he gave the girl a toy.
 3. [objecte directe amb pronom personal fort: no es tradueix] m’ha vist a mi he saw me.
 4. [indicant beneficiari] for.
 5. comprarà una bicicleta a la seva filla he’ll buy a bicycle for his daughter, he’ll buy his daughter a bicycle.
 6. [datiu de procedència] from.
 7. ho vaig comprar a la Maria I bought it from Mary.
 8. [complement preposicional] to.
 9. el partit contribuirà a les despeses the party will contribute to the expenses.
 10. en Pere juga a futbol Peter plays football.
 11. a què et dediques? what do you do?
 12. [davant d’infinitiu] pensa a dir-m’ho remember to tell me.
 13. van trigar molt a venir they were very late coming.
 14. en Joan s’exercita a saltar John exerts himself jumping.
 15. [després d’alguns verbs] en Pere va tornar a caure Peter fell down again.
 16. ho tornaré a escriure I’ll rewrite it.
 17. [indicant direcció] to, in, into, at, on, etc..
 18. anar a Barcelona to go to Barcelona.
 19. vam arribar a l’estació Victoria we arrived at Victoria Station.
 20. tornaràs a casa? will you come back home?
 21. pujar a l’avió to board the plane, to get on the plane.
 22. girar a la dreta to turn right.
 23. caure a l’aigua to fall into the water.
 24. [indicant distància] a 12 km d’aquí 12 km (away) from here.
 25. a la vora de l’aigua near the water.
 26. [indicant posició] els plats són a la cuina the dishes are in the kitchen.
 27. seu a terra sit on the floor.
 28. asseure’s a taula to sit at (the) table.
 29. asseure’s a la taula to sit on the table.
 30. al marge in the margin.
 31. [indicant temps] at, etc..
 32. a les 8 at 8 o’clock.
 33. a quina hora? at what time?
 34. a la nit at night.
 35. al cap d’un any after a year, a year after.
 36. als 30 anys at the age of 30.
 37. ahir al vespre yesterday evening.
 38. a la matinada at dawn.
 39. [indicant manera] a les fosques in the dark.
 40. a petició vostra at your request.
 41. a la italiana (in) the Italian way, Italian style.
 42. a tot gas at full speed.
 43. a poc a poc little by little, slowly.
 44. [indicant instrument] una pintura a l’oli an oil painting.
 45. brodat a mà hand-embroidered.
 46. rentat a màquina machine-washed.
 47. a cops de puny with (blows of) one’s fists.
 48. a quant va el quilo de bou? how much is beef per kilo?
 49. a 350 euros el metre 350 euros a metre.
 50. pam a pam inch by inch.
 51. comptar de 20 a 30 to count from 20 to 30. 52. Vegeu també:
  a1