de2

Pronúncia:
  [d’ davant vocal o h] preposició
 1. [complement del nom: possessió, etc.] of
 2. les busques del rellotge the hands of the clock.
 3. el cotxe del meu amic my friend’s car.
 4. els cotxes dels meus amics my friend’s cars.
 5. els dits de la mà dreta the fingers of the right hand.
 6. la llum del sol the light of the sun, the sunlight.
 7. el gos de la senyora the lady’s dog.
 8. la senyora del gos the lady with the dog.
 9. una tassa de te [per beure te] a tea cup.
 10. (ídem) [contingut d’una tassa] a cup of tea.
 11. una cadena d’or a chain of gold, a golden chain.
 12. una classe de francès a French class.
 13. un llibre de biologia a biology book, a book (about \ on) biology.
 14. un llibre de Josep Carner a book by Josep Carner, a Josep Carner’s book.
 15. la nena dels cabells llargs the girl with long hair.
 16. màquina de cosir sewing machine.
 17. màquina d’escriure typewriter.
 18. [relació d'aposició]  ciutat de Barcelona city of Barcelona.
 19. el títol de comte the title of count.
 20. el dia d’avui today’s date.
 21. el nom de Joan the name of John.
 22. [introducció d'un infinitiu ] m’agrada de veure’t I’m glad to see you.
 23. el metge li ha privat de fumar the doctor has forbidden him to smoke.
 24. hem decidit d’anar-hi demà we’ve decided to go tomorrow.
 25. procura de fer-ho aviat try to do it soon.
 26. [complement d’adjectiu] indignes de tu unworthy of you.
 27. blanc de cara white-faced.
 28. carregat de pit congested.
 29. [amb adverbi] tant de temps such a long time.
 30. molt de tot a lot of everything.
 31. bastant d’aigua quite a lot of water.
 32. [amb superlatiu]  el pitjor de la classe the worst pupil in the class.
 33. el cotxe més car del món the most expensive car in the world.
 34. [valor] un vestit de 100 euros a dress of 100 euros.
 35. [regit per com]  tots sabeu com és d’important aquest assumpte you all know how important this matter is.
 36. [part d’una locució prepositiva]  a través dels camps through the fields.
 37. al voltant del pou around the well.
 38. [expressa causa] cansat d’esperar tired of waiting.
 39. malalt de grip ill with flu.
 40. morir de set to die (from \ of) thirst.
 41. tremolar de por to tremble with fear.
 42. [edat] un noi de 15 anys a 15-year old boy, a boy of 15.
 43. [amb numerals] tres de cada quatre three in every four, three out of every four.
 44. de set a vuit persones about seven or eight people.
 45. de 7 a 8 [temps] from 7 to 8.
 46. [partitiu] un de nosaltres one of us.
 47. [frase segmentada] en vols, de formatge? do you want any cheese?
 48. de pa, no ens en queda we’ve run out of bread.
 49. dona-me’n quatre, de blaus give me 4 blue ones.
 50. [introducció de locucions adverbials] de genollons kneeling down.
 51. de pressa quickly.
 52. antuvi. matí.
 53. [maneres de dir] l’estúpid d’en Pere that stupid Peter.
 54. el pobre d’en Joan poor old John.
 55. quin dimoni d’home! what a devil of a man!
 56. [introducció de complements preposicionals] és de Liverpool he comes from Liverpool.
 57. desempallegar-se d’un pesat to get rid of a bore.
 58. oblidar-se d’una cosa to forget something. 59. Vegeu també:
  de1