encara

Pronúncia: əŋkáɾə
  adverbi
 1. [continua succeint] still.
 2. [no ha succeït encara] yet.
 3. [a més d’això] moreover, furthermore.
 4. encara és aquí he’s still here.
 5. encara ahir llegia un llibre seu only yesterday I was reading a book of his.
 6. no encara not yet.
 7. no ha vingut encara? hasn’t he come yet?
 8. encara no ho sabem we still don’t know, we don’t know yet.
 9. si encara se li pogués parlar if only one could speak to him.
 10. te’n donarà 10 lliures i encara gràcies he will give you £10 for it, if that.
 11. encara que locució conjuntiva though, although, even though.
 12. encara que plogui vindrem we’ll come even if it rains.
 13. encara que no em creguis even though you may not believe me.
 14. bon temps encara que una mica fred pleasant weather, if rather cold.