endemà

Pronúncia: əndəmá
    masculí
  1. next day.
  2. l’endemà de the day (after \ following).
  3. l’endemà de la batalla the day after the battle.
  4. l’endemà al matí the next morning, the morning after.
  5. l’endemà passat two days after.
  6. l’endemà passat l’altre three days after.