per2

  preposició
 1. by, through.
 2. van sortir per la porta de darrera they went out through the back door.
 3. han entrat per la finestra they have come in through the window.
 4. through, by way of, via.
 5. van anar a Figueres per Girona they went to Figueres via Girona.
 6. along.
 7. anaven per la carretera they were going along the road.
 8. over, by, across.
 9. viatjar per mar to travel (by sea \ across the sea).
 10. viatjar per terra to travel (by land \ overland).
 11. [causa, autor] by.
 12. Pompeu fou vençut per Cèsar Pompey was defeated by Caesar.
 13. una obra escrita per J.V. Foix a work by J.V. Foix.
 14. la ciutat fou destruïda per un terratrèmol the city was destroyed by an earthquake.
 15. [a causa de] through, as a result of, because of, for, out of.
 16. ho va fer per ignorància he did it through ignorance.
 17. fer una cosa per ambició to do something through ambition.
 18. l’han renyat pels seus errors they’ve told him off for his mistakes.
 19. pel temps que feia, no vam poder anar-hi because of the weather, we were unable to go.
 20. [finalitat] to, in order to, so as to.
 21. vam anar a Girona per veure el nostre pare we went to Girona (to \ in order to) see our father.
 22. he vingut per a saludar-la I’ve come to say hello to her.
 23. m’hi vaig acostar per a sentir-lo millor I came over (in order to \ so as to) hear him better.
 24. [mirant a] for.
 25. morir per la pàtria to die for one’s country.
 26. pregar per algú to pray for someone.
 27. [mitjà, manera] by, through.
 28. reproducció per la fotografia reproduction by photography.
 29. saber una cosa per intuïció to know something (by \ through) intuition.
 30. ens vam trobar per casualitat we met by accident.
 31. em va agafar pels cabells he caught me by the hair.
 32. el vaig cridar pel seu nom I called him by his name.
 33. [freqüència en el temps] per, a.
 34. tant per setmana so much (a \ per) week.
 35. [en lloc de] for.
 36. jo contestaré per ell I’ll answer for him.
 37. t’havia pres pel teu germà I took you for your brother.
 38. em van donar tres-cents euros pel meu televisor they gave me three hundred euros for my television set.
 39. traduir mot per mot to translate word for word.
 40. [en qualitat de, com a] as, for.
 41. no tenia per arma sinó un bastó he had a stick as his only weapon.
 42. va prendre per dona la filla del seu veí he took his neighbour’s daughter as his wife.
 43. el van deixar per mort they left him for dead.
 44. donar per certa una cosa to take something for granted.
 45. [en consideració a què] for, considering.
 46. és alt per l’edat que té he’s tall (for \ considering) his age.
 47. per a [destinació, objecte] for.
 48. hi ha una carta per a tu there’s a letter for you.
 49. tindrem prou menjar per a tothom? will we have enough food for everybody?
 50. no ésser bo per a res to be good for nothing.
 51. un remei per a la febre a remedy for fever.
 52. [direcció] for, to.
 53. hi ha un tren per a Barcelona a les cinc there is a train (to \ for) Barcelona at five.
 54. estic convidat per a demà I am invited for tomorrow.
 55. [multiplicació] by.
 56. quatre per quatre setze four (by \ times) four is sixteen.
 57. tres metres per quatre three metres by four. 58. Vegeu també:
  per1