alt
| -a

  adjectiu
 1. alto -ta. Una noia, una muntanya alta, una chica, una montaña alta.
 2. [elevat] alto -ta. Les branques altes d'un arbre, las ramas altas de un árbol.
 3. figuradament alto -ta. Alta burgesia, alta burguesía.
 4. figuradament [fort] alto -ta. En veu alta, en voz alta.
 5. figuradament [elevat] alto -ta, elevado -da. D'alts pensaments, de elevados pensamientos.
 6. [tardà] alto -ta. Altes hores, altas horas.
 7. música [agut] alto -ta, agudo -da.
 8. alt de de una altura de. Alt de cinc metres, de una altura de cinco metros.
 9. alt i cepat hecho y derecho, corpulento.
 10. anar alta [una femella] estar salida, estar en celo.
 11. passar alt figuradament i familiarment ser inalcanzable.
 12. masculí
 13. [dimensió] alto, altura f.
 14. [d'una muntanya, etc] alto, cima f, cumbre f.
 15. plural [part alta] altos. Els alts d'una casa, los altos de una casa.
 16. alts i baixos altos y bajos, altibajos.
 17. d'alt de alto. Tres metres d'alt, tres metros de alto.
 18. adverbi
 19. alto. Volar alt, volar alto.
 20. [fort] alto. Parlar alt, hablar alto.
 21. parlar alt figuradament i familiarment poner por las nubes, hacerse lenguas. Parlar alt d'algú, poner a alguien por las nubes (o hacerse lenguas de alguien).
 22. passar per alt figuradament i familiarment pasar por alto.