divinitat

    femení
  1. divinidad.
  2. figuradament [persona, cosa] divinidad. Aquest noi és una divinitat, este muchacho es una divinidad.