el

  article masculí singular [f = la; pl = els]
 1. [l' davant vocal o h, llevat quan és semiconsonant] el. El cavall, el caballo. L'estat, el estado. El iode, el iogurt, el iot, el yodo, el yogur, el yate. L'hàlit, el hálito.
 2. [davant de noms personals; pren sovint la forma en davant de consonant] [no se traduce]. El Pere i l'Àngel, Pedro y Ángel. En Jordi, Jorge. En Guimerà, Guimerá.
 3. [davant adjectiu abstracte] lo. Mesclar el diví amb l'humà, mezclar lo divino con lo humano. El sublim i el bell, lo sublime y lo bello.
 4. el meu, el teu, el seu mi, tu, su. El meu pare, mi padre. Els seus papers, sus papeles.
 5. el que lo que. Això és el que em sap més greu, esto es lo que me sabe peor. No he entès res del que m'ha dit, no he entendido nada de lo que me ha dicho.
 6. el qui el que, quien. El qui llegeix és el meu pare, el que está leyendo es mi padre. Que ho digui el qui ho sàpiga, que lo diga quien lo sepa.
 7. pronom
 8. [i les formes l' davant vocal o h, 'l darrere verb o pronoms acabats en vocal, -lo darrere verb acabat en u o consonant, -el darrere pronom acabat en consonant, -l' davant pronom] [acusatiu del pronom masculí de tercera persona] [de persona] lo, le. El penjaran, lo (o le) colgaran. Porteu-nos-el, traédnoslo (o traédnosle). Porteu-l'hi, llevadlo (o llevadle) allí.
 9. [acusatiu del pronom masculí de tercera persona] [de cosa] lo. Has de tenir-lo, debes de tenerlo. Ja l'has caçat?, ¿ya lo has cazado? Agafa'l!, ¡cógelo!
 10. [predicat nominal] él, lo. L'és o no l'és, en Joan?, ¿es Juan o no es él?
 11. [predicat nominal] [a menudo no se traduce]. No l'és pas, el metge, no es el médico.