nas

  masculí [pl: nassos]
 1. anatomia nariz f.
 2. anatomia [olfacte] nariz f.
 3. [part sortint d'algunes coses] nariz f.
 4. construcció [peça metàl·lica] nariz f.
 5. tecnologia [del corró porcupina] nariz f.
 6. arrufar el nas figuradament [desaprovació, disgust] fruncir el ceño, torcer el gesto (o el morro).
 7. caure de nas a terra (o de nassos) figuradament i familiarment dar (o darse) de narices contra el suelo.
 8. davant del nas [davant mateix] delante de las narices.
 9. ficar el nas [en un assumpte] meter la nariz (o las narices).
 10. ficar el nas allà on no el demanen meter la nariz (o las narices) donde no le llaman, meterse donde no le llaman (o en lo que no le importa).
 11. ficar el nas pertot arreu figuradament i familiarment meter la nariz (o las narices) por todas partes (o en todo).
 12. nas aguilenc nariz aguileña.
 13. nas arromangat nariz respingona (o respingada, o remangada).
 14. nas camús (o xato) nariz chata.
 15. nas grec nariz griega.
 16. no veure-hi més enllà del nas figuradament [curt de gambals] no ver más allá de sus narices.
 17. parlar de nas (o amb el nas o fer veu de nas) hablar con (o por) la nariz.
 18. riure per sota el nas familiarment reírse por lo bajo, reír para sus adentros.
 19. tenir nas (o bon nas) figuradament [ésser perspicaç] tener olfato (o buen olfato). Té bon nas per als negocis, tiene buen olfato para los negocios.
 20. tenir-ne els nassos plens figuradament i familiarment estar hasta las narices (o la coronilla).
 21. treure el nas (o treure el nas per un forat) [assistir un moment en algun lloc] dejarse caer. Ha tret el nas a la festa per veure'ns a tots, se ha dejado caer por la fiesta para vernos a todos.