peu

  masculí
 1. anatomia pie.
 2. anatomia [d'animal] pata f. Animals de peu forcat, animales de pata hendida.
 3. [de mitja, de mitjó] pie.
 4. [d'un arbre, d'una muntanya] pie.
 5. [mesura de longitud] pie.
 6. [d'un vers] pie.
 7. [tint] pie.
 8. figuradament [fonament] pie.
 9. agricultura [d'un empelt] pie.
 10. agricultura [d'oliva molta] pie, noque.
 11. plural [del llit] pies. Et deixo una manta als peus del llit, te dejo una manta a los pies de la cama.
 12. a peu [caminant] a pie, a pata fam.
 13. a peu coix a la pata coja.
 14. a peu de fàbrica a pie de fábrica.
 15. a peu de pàgina a pie de página.
 16. a peu d'obra al pie de la obra.
 17. a peu dret [dempeus] de pie (o de pie derecho, o de pies), en pie.
 18. a peu eixut [sense mullar-se] a pie enjuto.
 19. a peu ferm figuradament [sense recular] a pie firme.
 20. a peu pla al mismo nivel. El seu pis és a peu pla del carrer, su piso está al mismo nivel de la calle.
 21. a peus junts a pies juntillas (o a pie juntillas).
 22. a puntades de peu figuradament a patadas. El van acomiadar a puntades de peu, le despidieron a patadas.
 23. al peu de al pie de.
 24. al peu de la lletra figuradament al pie de la letra.
 25. als peus de figuradament [a la disposició de] a los pies de.
 26. anar amb peus de plom figuradament ir (o andar) con pies de plomo.
 27. arrossegar els peus [en caminar] arrastrar los pies.
 28. arrossegar-se als peus d'algú figuradament arrastrarse a los pies de alguien.
 29. besar els peus figuradament besar los pies.
 30. cercar (o buscar) cinc (o tres) peus al gat figuradament i familiarment buscarle tres pies al gato.
 31. conèixer de quin peu es dol figuradament saber de qué pie cojea uno (o dónde le aprieta el zapato).
 32. de cap a peus [del tot] de pies a cabeza.
 33. defensar (o sostenir) una cosa a peu i a cavall figuradament defender a capa y espada.
 34. donar peu figuradament dar pie.
 35. en peus [dempeus] en pie, de pie.
 36. en peu de guerra figuradament en pie de guerra.
 37. entrar amb bon peu figuradament [començar bé] entrar (o empezar) con buen pie, entrar con pie derecho.
 38. ésser al peu del canó figuradament estar al pie del cañón.
 39. ésser més vell que anar a peu ser más viejo que el andar a pie.
 40. estar lligat de peus i mans figuradament estar atado de pies y manos.
 41. fer peu d'ànec marina, marítim arrejerar, fondear por proa y por popa.
 42. fer una cosa amb els peus figuradament hacer una cosa con los pies.
 43. ficar els peus a la galleda (o ficar-se de peus a la galleda) figuradament meter la pata.
 44. llançar-se als peus d'algú figuradament echarse a los pies de alguien.
 45. llevar-se amb el peu esquerre (o amb l'altre peu) figuradament levantarse con el pie izquierdo.
 46. no moure un peu que no... (o sense que...) figuradament no dar un paso sin que....
 47. no posar els peus en un indret no poner los pies en un sitio.
 48. no tenir ni cap ni peus figuradament no tener pies ni cabeza.
 49. no tocar de peus a terra figuradament i familiarment vivir (o estar) en las nubes.
 50. pensar amb els peus figuradament pensar con los pies.
 51. perdre peu [a l'aigua] perder pie.
 52. peu d'atleta [afecció cutània] pie de atleta.
 53. peu de cabra zoologia [Lepas, Pollicipes i Scalpellum sp] percebe, pie de cabra.
 54. peu de cabra tecnologia menestrete, pie de cabra.
 55. peu de colom botànica [Onosma echioides] orcaneta amarilla, onosma.
 56. peu de davant, de darrere pata delantera, trasera.
 57. peu de gall transports pie de gallo.
 58. peu de gall botànica [Lamium amplexicaule] lamio.
 59. peu de l'arc arquitectura salmer.
 60. peu de llebre botànica [Trifolium arvense] pie de liebre, lagopo.
 61. peu de lleó botànica [Alchemilla vulgaris] pie de león.
 62. peu de pàgina pie de página.
 63. peu de pelicà zoologia [Aporrhais pespelecani] pie de pelícano.
 64. peu de pinya medicina [malformació] pie equino.
 65. peu de porc mano de cerdo.
 66. peu de porc [nus mal fet] nudo mal hecho.
 67. peu de rata botànica [Ramaria sp] manecillas.
 68. peu de rei tecnologia [calibrador] pie de rey.
 69. peu de rentamans (o de ribella) palanganero.
 70. peu de roda marina, marítim pie de la roda, brión.
 71. peu d'impremta arts gràfiques pie de imprenta.
 72. peu dret arquitectura pie derecho.
 73. peu pla anatomia pie plano.
 74. picar de peus patalear, patear, pernear.
 75. poder-hi pujar de peus figuradament poder tener por seguro, poder estar seguro. Que aquests dos s'acabaran barallant ja hi pots pujar de peus, puedes tener por seguro que estos dos terminarán peleándose.
 76. posar els peus plans figuradament [anar amb compte] andar (o estar, o ir) con ojo, andar (o ir) con pies de plomo.
 77. posar-li el peu a la gola (o al coll) figuradament [sotmetre algú] ponerle el pie encima (o sobre el cuello).
 78. prendre peu [aprofitar-se] tomar pie.
 79. restar en peu [una qüestió, un problema] quedar en pie.
 80. saber quin peu calça figuradament [no fiar-se'n] saber cómo las gasta.
 81. saber quin peu calça figuradament [tenir apamat] conocer bien.
 82. sense moure un peu figuradament [sense fer res] sin dar un paso.
 83. sortida de peu de banc figuradament [disbarat] salida de pie (o pata) de banco, salida de tono.
 84. tenir el peu a l'estrep figuradament estar con el pie en el estribo.
 85. tenir (o estar amb) un peu a dintre i un peu a fora figuradament i familiarment [en un lloc] estar con un pie en el aire.
 86. tenir un peu a la tomba (o al clot, o a la fossa) figuradament [agonitzar] tener un pie en el hoyo.
 87. tocar de peus a terra figuradament tener los pies en el suelo.
 88. trobar peu [a l'aigua] hacer pie.