present

  adjectiu
 1. presente.
 2. [del moment actual] presente, actual. Els fets, les circumstàncies presents, los hechos, las circunstancias presentes.
 3. [setmana, mes, etc] presente, en curso. La present setmana, la presente semana (o la semana en curso).
 4. fer present [una cosa a algú] hacer presente.
 5. tenir present tener presente.
 6. masculí
 7. [el temps present] presente. Pensar en el present, pensar en el presente.
 8. [regal] presente, regalo, obsequio.
 9. gramàtica presente.
 10. fer present de obsequiar con, regalar. Li feu present d'una figureta de vori, le obsequió con una figurilla de marfil.
 11. masculí i femení plural
 12. [assistents] presentes. En nom de tots els presents, en nombre de todos los presentes.