prova

  femení
 1. [acció de provar] prueba.
 2. [assaig] prueba, ensayo m.
 3. [emprova] prueba.
 4. [examen] prueba, examen m.
 5. [testimoni] prueba. Heus ací les proves del que dic, aquí están las pruebas de lo que digo.
 6. [acció de comprovar] prueba, comprobación, verificación.
 7. dret prueba.
 8. esports prueba. Una prova atlètica, una prueba atlética.
 9. filosofia prueba.
 10. fotografia prueba.
 11. arts gràfiques prueba (o prueba de imprenta).
 12. matemàtiques prueba. La prova de la divisió, la prueba de la división.
 13. medicina prueba.
 14. a prova a prueba.
 15. a prova de a prueba de. Un rellotge a prova de cops, un reloj a prueba de golpes.
 16. a prova de bomba a prueba de bomba.
 17. a tota prova a toda prueba.
 18. com a prova de (o que) en prueba de (o de que).
 19. donar proves de dar prueba (o pruebas) de.
 20. passar per dures proves [sofrir-les] pasar por duras pruebas.
 21. posar a prova poner a prueba.
 22. prova d'autor arts gràfiques prueba de autor.
 23. proves de fons esports pruebas de fondo.
 24. prova de noblesa història prueba de nobleza.
 25. prova d'impremta arts gràfiques prueba de imprenta, prueba.
 26. prova negativa fotografia prueba negativa.
 27. prova positiva fotografia prueba positiva.